KUADRI LIGJOR NDËRKOMBËTAR

 • Në Përgjihtësi
 • Menaxhimi i Mbetjeve (të lëngshme dhe të ngurta) nga anijet
 • Ndotja e ajrit
 • Ndotja e detit
 • Menaxhimi i Urgjencave në Det
 • Menaxhimi i burimeve naturore (Uji)
 • Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme dhe të parrezikshe
 • Zhurma
 • Licencimi i Lejes mjedisore
 • Mbrojtje nga Zjarri
 • Manuale dhe dokumenta për zbatimin e legjislacioni
 • Marrëveshje Ndërkombëtare (EN)

Search in ENVIRONMENTAL LIBRARY