HISTORIKU I SHKURTËR I PROJEKTIT

Objektivi kryesor i projektit është 1) për të mundësuar qasje të përbashkët për problemet e përbashkëta merren me portet, 2) adaptimin e praktikave të përbashkëta mjedisore në mesin e 3 portet përmes zhvillimin, implementimin dhe financimin e veprimeve. Për më tepër përbashkët mjedisor, projekti synon 3) forcimin dhe promovimin e bashkëpunimit ndërkufitar, transferimin e njohurive dhe shkëmbimin e eksperiencës së pari në mesin e partnerëve përmes zhvillimit dhe zbatimit të veprimeve të përbashkëta mjedisore që rezultojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të zonës dhe së fundi në mesin e njerëzve të zonës dhe më gjerë, palët e interesuara dhe turistët.

 

Projekti synon të sigurojë mbrojtjen dhe restaurimin e ekosistemeve detare evropiane në zonat kufitare të Greqisë dhe Shqipërisë, përgatitjen e sens të përbashkët mjedisit, duke krijuar perceptimin dhe zbatimin e procedurave të përbashkëta, praktikat, politikat dhe veprimet me lidhje kombëtare, evropiane dhe ligjeve ndërkombëtare dhe për të siguruar qëndrueshmëria ekologjike e aktiviteteve ekonomike që lidhen me mjedisin detar.

TRAFIKUT DETAR

FORUMI FUNDIT

  • No posts to display.