ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Γενικά

1. Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια

Υπογραφή: Έσπο (Φινλανδία), 25/02/1991
Έναρξη ισχύος: 10/09/1997
Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2540/1997 (ΦΕΚ 249/Α/15-12-1997)


2. Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Υπογραφή: Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 09/05/1992
Έναρξη ισχύος: 24/03/1994
Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-04-1994)


3. Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις από βιομηχανικά ατυχήματα

Υπογραφή: Ελσίνκι (Φινλανδία), 17/03/1992
Έναρξη ισχύος: 19/04/2000
Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α/16-12-1997)


4. Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Υπογραφή: Κιότο (Ιαπωνία), 16/03/1998
Έναρξη ισχύος: 16/02/2005
Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/30-05-2002)


5. Σύμβαση για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος

Υπογραφή: Άαρχους (Δανία), 25/06/1998
Έναρξη ισχύος: 31/10/2001
Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-2005)


6. Πρωτόκολλο του Κιέβου στη Σύμβαση Άαρχους για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (Πρωτόκολλο PRTR

Υπογραφή: Κίεβο (Ουκρανία), 21/05/2003
Έναρξη ισχύος: 08/10/2009
Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
Κύρωση από Ελλάδα: Εκκρεμεί


7. Πρωτόκολλο Κιέβου στη Σύμβαση Έσπο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση

Υπογραφή: Κίεβο (Ουκρανία), 11/05/2003
Έναρξη ισχύος: 11/08/2010
Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
Κύρωση από Ελλάδα: Εκκρεμεί


 • Διαχείριση αποβλήτων πλοίων (υγρών και στερεών)

 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • 1. Σύμβαση Γενεύης για τη διασυνοριακή μεταφορά της ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

  Υπογραφή: Γενεύη (Ελβετία), 13/11/1979
  Έναρξη ισχύος: 16/03/1983
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 1374/1983 (ΦΕΚ 91/Α/08-07-1983)


  2. Πρωτόκολλο στη Σύμβαση Γενεύης για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση στην Ευρώπη (EMEP)

  Υπογραφή: Γενεύη (Ελβετία), 28/09/1984
  Έναρξη ισχύος: 28/01/1988
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 1752/1988 (ΦΕΚ 26/Α/16-02-1988)


  3. Σύμβαση για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος

  Υπογραφή: Βιέννη (Αυστρία), 22/03/1985
  Έναρξη ισχύος: 22/09/1988
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 1818/1988 (ΦΕΚ 253/Α/15-11-1988)


  4. Πρωτόκολλο στη Σύμβαση Γενεύης (SO2) για μείωση των εκπομπών θείου ή των διασυνοριακών ροών τους

  Υπογραφή: Ελσίνκι (Φινλανδία), 08/07/1985
  Έναρξη ισχύος: 02/09/1987
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 1752/1988 (ΦΕΚ 26/Α/16-02-1988)


  5. Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

  Υπογραφή: Μόντρεαλ (Καναδάς), 16/09/1987
  Έναρξη ισχύος: 01/01/1989
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 1752/1988 (ΦΕΚ 26/Α/16-02-1988)


  6. Πρωτόκολλο στη Σύμβαση Γενεύης (NOx) για τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους

  Υπογραφή: Σόφια (Βουλγαρία), 31/10/1988
  Έναρξη ισχύος: 14/02/1991
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2543/1997 (ΦΕΚ 252/Α/15-12-1997)


  7. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

  Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 29/06/1990
  Έναρξη ισχύος: 10/08/1992
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2110/1992 (ΦΕΚ 206/Α/29-12-1992)


  8. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

  Υπογραφή: Κοπεγχάγη (Δανία), 25/11/1992
  Έναρξη ισχύος: 14/06/1994
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2262/1994 (ΦΕΚ 206/Α/05-12-1994)


  9. Πρωτόκολλο II στη Σύμβαση Γενεύης (SO2), για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών θείου ή των διασυνοριακών ροών τους

  Υπογραφή: Όσλο (Νορβηγία), 14/06/1994
  Έναρξη ισχύος: 05/08/1998
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2542/1997 (ΦΕΚ 251/Α/15-12-1997)


  10. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

  Υπογραφή: Μόντρεαλ (Καναδάς), 15-17/09/1997
  Έναρξη ισχύος: 10/11/1999
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3425/2005 (ΦΕΚ 306/A/13-12-2005)


  11. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

  Υπογραφή: Πεκίνο (Κίνα), 29/11-03/12 1999
  Έναρξη ισχύος: 25/02/2002
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3425/2005 (ΦΕΚ 306/A/13-12-2005)

  • Θαλάσσια Ρύπανση

  1. Διεθνής Σύμβαση του 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, όπως τροποποιείται από το Πρωτόκολλο του 1978, σχετικά με περιστατικά ρύπανσης με επιβλαβείς ουσίες, (MARPOL 73/78)

  Υπογραφή: Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 02/11/1973, 17/02/1978
  Έναρξη ισχύος: 02/10/1983
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: N. 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/21-07-1982)


  2.Τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο του 1978 και στο Παράρτημα II της διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 05/12/1985
  Έναρξη ισχύος: 06/04/1987
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 404/1986 (ΦΕΚ 182/Α/26-11-1986)


  3. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR¬POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 01/12/1987
  Έναρξη ισχύος: 01/04/1989
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 254/1989 (ΦΕΚ 120/Α/11-05-1989)


  4. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR¬POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 04/07/1991
  Έναρξη ισχύος: 04/04/1993
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 288/1992 (ΦΕΚ 147/Α/02-09-1992)


  5. Τροποποιήσεις των Προσαρτημάτων II και II του Παραρτήματος II της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 17/03/1989
  Έναρξη ισχύος: 13/10/1990
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 103/1992 (ΦΕΚ 47/Α/31-03-1992)


  6.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR¬POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 16/11/1990, 04/07/1991 και 06/03/1992
  Έναρξη ισχύος: 17/03/1992, 04/04/1993 και 06/07/1993 αντίστοιχα
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 46/1993 (ΦΕΚ 17/Α/17-02-1993)


  7. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα (I, II, III, και V) του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR¬POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 13/11/1994, 14/09/1995
  Έναρξη ισχύος: 03/03/1996, 01/07/1997
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 361/1996 (ΦΕΚ 233/Α/20-09-1996)


  8. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR¬POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 23/09/1997, 02/04/1998
  Έναρξη ισχύος: 01/02/1999
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 54/1999 (ΦΕΚ 53/Α/22-03-1999)


  9. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα I και II του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR¬POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 16/03/1990
  Έναρξη ισχύος: 03/02/2000
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 128/2000 (ΦΕΚ 112/Α/06-04-2000)


  10. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 01/07/1999
  Έναρξη ισχύος: 01/01/2001
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 206/2000 (ΦΕΚ 186/Α/25-08-2000)


  11. Τροποποιήσεις Παραρτημάτων (I, III και V) του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία)

  Υπογραφή: 30/10/1992, 13/03/2000, 05/10/2000, 27/04/2001
  Έναρξη ισχύος: 01/01/2002, 01/09/2002
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 312/2002 (ΦΕΚ 273/Α/13-11-2002)


  12. Τροποποιήσεις στo Παράρτημα ΙV του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR¬POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 01/04/2004
  Έναρξη ισχύος: 01/08/2005
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 114/2006 (ΦΕΚ 112/Α/08-06-2006)


  13. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 04/12/2003
  Έναρξη ισχύος: Απρίλιος 2005
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Απόφαση αρ. 2431.02/02/05 (ΦΕΚ 331/Β/15-03-2005)


  14. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και II του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 15/10/2004
  Έναρξη ισχύος: 01/01/2007
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Π.Δ. 27/2007 (ΦΕΚ 19/Α/30-01-2007)


  15. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και IV του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: 24/03/2006
  Έναρξη ισχύος: 01/08/2007
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Απόφαση με αρ. 2431.02.1/02/07 (ΦΕΚ 197/Α/23-08-2007)


  16. Πρωτόκολλο ΙI τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

  Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 26/09/1997
  Έναρξη ισχύος: 19/11/2005
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: N. 3104/2003 (ΦΕΚ 28/Α/10-02-2003)

  • Διαχείριση έκτατου περιστατικού στην θάλασσα

  17. Διεθνής Σύμβαση για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο (OPRC 90)

  Υπογραφή: Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 30/11/1990
  Έναρξη ισχύος: 13/05/1995
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 192/Α/18-11-1994)


  18. Πρωτόκολλο για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (2000 HNS-OPRC 90)

  Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 15/03/2000
  Έναρξη ισχύος: 14/06/2007
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3100/2003 (ΦΕΚ 20/Α/29-01-2003)


  19. Διεθνής Σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης

  Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 23/03/2001
  Έναρξη ισχύος: 21/11/2008
  Θεματοφύλακας: Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3393/2005 (ΦΕΚ 242/Α/04-10-2005)


  20. Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση, με το συνημμένο Παράρτημα

  Υπογραφή: Βαρκελώνη, (Ισπανία), 16/02/1976
  Έναρξη ισχύος: 12/02/1978
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23-12-1978)


  21. Τροποποίηση της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου

  Υπογραφή: Βαρκελώνη (Ισπανία), 10/06/1995
  Έναρξη ισχύος: 09/07/2004
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3022/2002 (ΦΕΚ 144/Α/19-06-2002)


  22. Πρωτόκολλο για την πρόληψη της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας από την απόρριψη αποβλήτων και άλλων υλικών από πλοία και αεροσκάφη (Dumping Protocol)

  Υπογραφή: Βαρκελώνη, (Ισπανία), 16/02/1976
  Έναρξη ισχύος: 12/02/1978
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23-12-1978)


  23. Πρωτόκολλο σχετικά με τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρυπάνσεως της Μεσογείου Θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης

  Υπογραφή: Βαρκελώνη, (Ισπανία), 16/02/1976
  Έναρξη ισχύος: 12/02/1978
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23-12-1978)


  24. Πρωτόκολλο περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρυπάνσεως από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας

  Υπογραφή: Βαλέτα, (Μάλτα), 25/01/2002
  Έναρξη ισχύος: 17/03/2004
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219/Α/13-10-2006)


  25. Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (LBS Protocol)

  Υπογραφή: Αθήνα (Ελλάδα), 17/05/1980
  Έναρξη ισχύος: 17/06/1983
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: N. 1634/1986 (ΦΕΚ 104/Α/18-07-1986)


  26. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του 1980 για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες

  Υπογραφή: Συρακούσες (Ιταλία), 07/03/1996
  Έναρξη ισχύος: 11/05/2008
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3022/2002 (ΦΕΚ 144/Α/19-06-2002)

   

  • Διαχείριση φυσικών πόρων-Ενέργεια

  1. Συμφωνία για ένα διεθνές ενεργειακό πρόγραμμα

  Υπογραφή: Παρίσι (Γαλλία), 18/11/1974
  Έναρξη ισχύος: 19/01/1976
  Θεματοφύλακας: Βέλγιο
  Κύρωση από Ελλάδα: Σε ισχύ για την Ελλάδα από 25/7/1977


  2. Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας

  Υπογραφή: Λισσαβόνα (Πορτογαλία), 17/12/1994
  Έναρξη ισχύος: 16/04/1998
  Θεματοφύλακας: Γραμματεία Ενεργειακού Χάρτη
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2476/1997 (ΦΕΚ 58/Α/18-04-1997)


  3. Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα

  Υπογραφή: Λισσαβόνα (Πορτογαλία) 17/12/1994
  Έναρξη ισχύος: 16/04/1998
  Θεματοφύλακας: Γραμματεία Ενεργειακού Χάρτη
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2476/1997 (ΦΕΚ 58/Α/18-04-1997)

   

  • Διαχείριση επικινδύνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων

  1. Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους

  Υπογραφή: Βασιλεία (Ελβετία), 22/03/1989
  Έναρξη ισχύος: 05/05/1992
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α/15-04-1994)


  2. Τροποποίηση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους

  Υπογραφή: Γενεύη (Ελβετία), 22/09/1995
  Έναρξη ισχύος: ---
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3835/2010 (ΦΕΚ Α43/16-03-2010)


  3. Σύμβαση του Ρότερνταμ για τη διαδικασία συναίνεσης, μετά από ενημέρωση, για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο (PIC)

  Υπογραφή: Ρότερνταμ (Ολλανδία), 1998
  Έναρξη ισχύος: 24/02/2004
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3176/2003 (ΦΕΚ 208/Α/29-08-2003)


  4. Σύμβαση Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (persistent organic pollutants – POPs)

  Υπογραφή: Στοκχόλμη (Σουηδία), 22/05/2001
  Έναρξη ισχύος: 17/05/2004
  Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
  Κύρωση από Ελλάδα: Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α/13-03-2006)
 • Θόρυβος
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί /Οδηγίες / Αποφάσεις (EL & EN)
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Πυροπροστασία
 • Οδηγοί και έγγραφα εφαρμογής νομοθεσίας
 • Διεθνείς Συμβάσεις (EN)

 

Search in ENVIRONMENTAL LIBRARY