ISO 14001

14001 ISO standarde specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit mjedisor për të mundësuar një organizatë për të zhvilluar dhe zbatuar një politikë dhe objektivat të cilat marrin parasysh kërkesat ligjore dhe të tjera për të cilat organizata zotuar, dhe informacion në lidhje me aspekte të rëndësishme mjedisore. Kjo vlen edhe për ato aspekte mjedisore që organizata identifikon si ato të cilat ai mund të kontrollojë dhe ato të cilat mund të ndikojnë. Ajo nuk bën vetë deklarojë kriteret specifike të mjedisit të performancës. ISO 14001 është i aplikueshëm për çdo organizatë që dëshiron për të krijuar, zbatuar, të ruajtur dhe për të përmirësuar një sistem të menaxhimit të mjedisit, për të siguruar veten e konformitetit me politikën e deklaruar të saj mjedisore, dhe për të demonstruar përputhshmërinë me ISO 14001 nga:

  1. Bërë një vetëvendosje dhe vetëdeklarimi, ose
  2. Duke kërkuar konfirmimin esajnga palëtpërputhjekanënjë interesnë organizatë, të tilla si klientët, ose
  3. Duke kërkuar konfirmimin evetëdeklarimittë sajnga një palë ejashtmetë organizatës, ose
  4. Kërkuar certifikimine sistemit tëregjistrimit/saj të menaxhimitmjedisornga një organizatëe jashtme.

 

Të gjitha kërkesat në ISO 14001 janë të destinuara të përfshihen në çdo sistem të menaxhimit të mjedisit.Shkalla e aplikimit do të varet nga faktorë të tillë si të politikës mjedisore të organizatës, natyra e aktiviteteve të saj, produkteve dhe shërbimeve si dhe vendin ku dhe kushtet në të cilat ajo funksionon.

TRAFIKUT DETAR

FORUMI FUNDIT

  • No posts to display.