EMS

Eko-Menaxhimi dhe Kontrolli Skema e BE-së (EMAS) është një mjet menaxhimi për kompanitë dhe organizatat e tjera për të vlerësuar, raportojnë dhe për të përmirësuar performancën e tyre mjedisore.Skema ka qenë në dispozicion për pjesëmarrje nga kompanitë që nga viti 1995 dhe ishte i kufizuar fillimisht për kompanitë në sektorët industriale. Që nga viti 2001 EMAS ka qenë i hapur për të gjithë sektorët ekonomikë, duke përfshirë shërbimet publike dhe private. Në vitin 2009 Rregullorja EMAS u rishikua dhe modifikuar për herë të dytë. Rregullorja (KE) Nr 1221/2009 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 25 nëntor 2009 mbi pjesëmarrjen vullnetare nga organizatat në një skemë eko-menaxhimit dhe auditimit të Komunitetit (EMAS) u botua më 22 dhjetor 2009 dhe hyri në fuqi më 11 janar 2010.

TRAFIKUT DETAR

FORUMI FUNDIT

  • No posts to display.