OBJEKTIVAT

Objektivat e projektit janë përmbledhursi më poshtë:

  1. për të mundësuar qasjetë përbashkëtapërçështje të përbashkëtadhe sfidatportetnevojëpër të trajtuar;
  2. për të lehtësuar miratimin epraktikavetë përbashkëtamjedisorenëpërmjetzhvillimin,zbatimin dhefinancimin eveprimeve të përbashkëtamjedisore
  3. për të forcuar dhe për të promovuarbashkëpuniminndër-kufitar, transferimin e njohurivedhe shkëmbimin epërvojës, jo vetëm në mesin eanëtarëve të konzorciumit(nëpërmjet zhvillimit dhe zbatimit tëveprimeve të përbashkëtamjedisoreqë synojnëzhvillimin e qëndrueshëmtë zonës), por edhe në mesin eqytetarëve tëzonëdhe më gjerë, palët e interesuaradhe turistët.

 

Strategjitëqë do të zhvillohetpër qëllimtë sigurojëmbrojtjen dherestaurimin eekosistemevedetareevropianenë zonatkufitaretë Greqisëdhe Shqipërisë, duke arriturnjëkonsensusnë lidhje menjëperceptimtë mjedisit, dhe mekrijimin dhezbatimin e proceduravetë përbashkëta, praktikat, politikat dhe veprimetnë përputhjemekombëtare, evropiane dheligjet ndërkombëtare(MARPOL 73/78etj.)Këto strategjipërfundimisht dotë sigurojëqëndrueshmërinëekologjiketë aktiviteteveqë lidhenme mjedisindetar. Qëllimetspecifike tëpartnerëve të projektitjanë:

 

§ vendosurobjektivatë përbashkëtamjedisoredheobjektivat;
§përcaktojnëaktivitetet, sistemet dhe procedurat përmenaxhimin efikasdhe të qëndrueshëmtë mjedisit;
§informojëpublikun dhe aktorët etjerënë lidhje meperformancën mjedisoretë dyportevedhe rajonine interesit.
§të rriturndërgjegjësimin e publikut përvendasitdhe vizitorët, duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm tëzonëskufitare

TRAFIKUT DETAR

FORUMI FUNDIT

  • No posts to display.