ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ

 • Γενικά

1. Ν. 1650_1986 ΦΕΚ Α 160 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Διαχείριση αποβλήτων πλοίων (υγρών και στερεών)

1. Κ.Υ.Α. 8111.1_41_09 ΦΕΚ Β 412 Β _ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ & ΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2. ΜΟΝ ΕΓΚ 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3. ΜΟΝ ΕΓΚ 2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ατμοσφαιρική ρύπανση

1. ΚΥΑ ΗΠ. 14122 ΦΕΚ Β 488 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
2. ΚΥΑ 11294_93 ΦΕΚ Β 264 ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3. ΥΑ 4113.206_01_2005 ΦΕΚ Β 1118 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ
4. YA ΟΙΚ. 189533_2011 ΦΕΚ Β 2654ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΝΕΡΟΥ

 • Θαλάσσια Ρύπανση

1. Κ.Υ.Α. 531. 5-6_2012 ΦΕΚ Β 3266 ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ MARPOL
2. Π.Δ. 88 ΦΕΚ Α 90 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ
3. Π.Δ. 14_2011 ΦΕΚ Α 29 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΗΣ MARPPOL
4.ΚΥΑ 531.5 - 6_2012 ΦΕΚ Β 3266 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ IV & VI ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MARPOL

 • Διαχείριση έκτατου περιστατικού στην θάλασσα

1. Ν.2252 ΦΕΚ Α 192 ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
2. Ν.3100 ΦΕΚ Α 20 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
3. ΠΔ 11 ΦΕΚ Α 6 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 • Διαχείριση φυσικών πόρων-Ενέργεια

1. ΦΕΚ Β 892/2001
2. N 3199 2003

 • Διαχείριση επικινδύνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων

1. ΠΔ 82_2004 ΦΕΚ Α 64 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ
2. ΚΥΑ ΗΠ. 13588 ΦΕΚ Β 383 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3. ΚΥΑ 24944_2006 ΦΕΚ Β 791 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4. ΠΔ 109_2004 ΦΕΚ Α 75_ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
5. ΠΔ 115_2004 ΦΕΚ Α 80_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
6. ΠΔ 117_2004 ΦΕΚ Α 82_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Θόρυβος

1. ΠΔ 1180_1981 ΦΕΚ Α 293_ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΟΜΕΝΩΝ
2. ΚΥΑ 37383_2003 ΦΕΚ Β 1418_ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΚΥΑ 13586_2006 ΦΕΚ Β 384_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

1. ΠΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 186_95 ΦΕΚ Α 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

 • Πυροπροστασία

1. Κ.Υ.Α. 618/43 20-12-2012 Φ. 52 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
2. Π.Δ. 3/81 ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΑΙΘΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ
3. Υ.Α. Φ.701.1/3β/83 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Δ. 3/81
4. Φ.Ε.Κ 545 18-4-2007 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/20/ΕΚ
5. Υ.Α. Φ. 717 Β ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Υ. 3/81
6. Υ.Α. Φ. 959 Β ΚΑΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ
7. Κ.Υ.Α. 1586 Β ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
8. Κ.Υ.Α. 1794 Β ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
9. Φ.Ε.Κ. 32/Α/17-2-88 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
10. Κ.Υ.Α. 1589/104 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Οδηγοί και έγγραφα εφαρμογής νομοθεσίας

1. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Search in ENVIRONMENTAL LIBRARY